Como vincular produto no pedido loja virtual?

Home Loja Virtual Como vincular produto no pedido loja virtual?